ใบสมัครออนไลน์

การสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นข้าราชการกองทัพอากาศ ประจำปี 2554


ขั้นตอนการกรอกใบสมัคร

 

ขั้นตอนที่ 1  กรอกข้อมูลใบสมัครในช่องที่กำหนดให้ครบถ้วนและสมบูรณ์แล้ว กดปุ่ม  ต่อไป  ( เปิดรับสมัครวันที่ 19  มกราคม  -  5 มีนาคม 54 )
ขั้นตอนที่ 2  จะปรากฏข้อมูลของท่านที่กรอกลงในใบสมัครเพื่อให้ท่านตรวจทานข้อมูลอีกครั้งก่อนที่จะส่งใบสมัคร
                - ในกรณีที่ต้องการแก้ไขข้อมูล กดปุ่ม แก้ไข  จะกลับไปที่หน้ากรอกใบสมัครเพื่อให้ท่านแก้ไขข้อมูลอีกครั้ง
                - ในกรณีที่ข้อมูลทั้งหมดถูกต้องแล้ว  ต้องการส่งใบสมัคร กดปุ่ม ส่งใบสมัคร
ขั้นตอนที่ 3  หลังจากกดปุ่ม ส่งใบสมัครแล้ว  จะปรากฏ ดังนี้
               1.  ข้อความตอบรับว่า ได้รับใบสมัครของท่านเรียบร้อยแล้ว
               2.  ใบสมัครซี่งมีข้อมูลของผู้สมัครตามที่ได้กรอกไว้  และแบบฟอร์มชำระเงินค่าสมัคร ผู้สมัครจะต้อง
                    - เก็บใบสมัครไว้เป็นหลักฐานในการสมัครสอบ  โดยกดปุ่ม  พิมพ์ หรือ ในกรณีที่ ผู้สมัครต้องการบันทึกเก็บไว้เป็นหลักฐาน  กดปุ่ม  บันทึก
                    - นำแบบฟอร์มการชำระเงินค่าสมัครไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา ระหว่างวันที่    19 มกราคม  ถึง  6  มีนาคม  2554    ในเวลาทำการ
                    - สามารถชำระเงินค่าสมัครทาง ATM ระหว่างวันที่    19 มกราคม  ถึง  6  มีนาคม  2554   เวลา 22.00 น.

ขั้นตอนที่ 4   หลังจากได้ชำระเงินไปแล้ว 5 วันทำการ ผู้สมัครสามารถเข้าไปที่  ตรวจสอบสถานะการชำระเงิน  เมื่อปรากฏชื่อของท่านให้ทำการพิมพ์ใบสมัครดังกล่าว เพื่อใช้แสดงการหลักฐานในการสอบคัดเลือกต่อไป
                              
ข้อควรระวัง

       1.  ผู้สมัครสอบสามารถสมัครได้เพียง ครั้งเดียวเท่านั้น
       2. ผู้สมัครต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบ และต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตรงความเป็นจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครสอบ หรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐานคุณวุฒิซึ่งผู้สมัครนำมายื่นในภายหลัง ไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ  จะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ
       3. การกรอกข้อมูลในใบสมัคร  จะต้องตรวจทานให้ถูกต้องและสมบูรณ์ก่อนที่จะส่งใบสมัคร เพราะจะไม่สามารถกลับมาแก้ไขข้อมูลได้อีก  หากข้อมูลผิดพลาดอันเกิดจากการกรอกข้อมูล  จะถือว่าใบสมัครนั้นเป็นโมฆะ
       4. ชื่อ - นามสกุล และเลขประจำตัวประชาชนที่ใช้ในการสมัครจะต้องเป็นชื่อ -นามสกุล และเลขประจำตัวประชาชนที่ตรงกับในบัตรประจำตัวประชาชน
       5. ก่อนส่งใบสมัครกรุณาตรวจสอบเลขประจำตัวประชาชนให้ถูกต้อง  เพราะจะใช้เลขประจำตัวประชาชนเป็นเลขอ้างอิงตลอดการสอบ


ผู้สมัครสอบโปรดทราบ ท่านสามารถสมัครสอบได้เพียงครั้งเดียว